Stein Rønning
Script-intern #I
February 29 – April 06, 2024

Steinrønning utstillingsbilde

Stein Rønning
Script-intern #I
February 29 – April 6, 2024
Opening reception February 29, 6-8 pm

Rull ned for norsk tekst

We are pleased to announce a new exhibition with Stein Rønning; the opening reception will take place on Thursday, February 29 from 6-8 pm.

Script-intern #I is Rønning’s thirteenth exhibition with Galleri Riis since his first in 1987, and presents individual works from four series produced in 2023.

There are two groups of sculptures, all of which are made of plaster painted with shellac mixed with celadonite and iron oxide. One series is entitled re-set, and is based on parts from various casts of a digitized and sintered version of Rønning’s sculpture dbl blnd from the 1990s.
The second series is based on an analogously enlarged replica of that same form. Parts and sections of the replica are completed with straight planes that fill in the continuous shell that defines each individual sculpture. These are titled re-fused vertikal.

Furthermore, two groups of photographic works are shown, where one with the title horizon examines the dismantling of an obviously visible and basic gestalt, isolates its elements and then arranges them as “valid pictures”, outside of the gestalt’s origin.
The second series is entitled tempera. It consists of pictures that have been in the works for the past five years, and initiate a discussion of materials – as a basis for issues that are more explicitly articulated in the sculptures, but where these images have something to say. A small publication containing a close reading of what the artist sees as important in this exchange, will accompany this series.

This exhibition is a continuation of Rønning’s previous exhibition in the gallery, Epicurean Allegory in 2022, and where issues between sculpture and image are further articulated.

Stein Rønning (b. 1953) in Askim, Norway, received his artistic education from The Academy of Art in Trondheim and Vestlandets Kunstakademi in Bergen 1975-79. After several decades of teaching and holding professorships at Oslo National Academy of the Arts and Bergen Academy of Arts and Design, Rønning has exhibited regularly in recent years, as well as publishing a series of smaller publications and two monographs. In his work he pursues an interest in combining painting, photography and object. His photographic prints seem to camouflage as painted surfaces and the finely tuned nuances among the works themselves command a heightened sense of attention in the viewer, as well as a calibration of the exhibition space. Rønning employs a similar complex and conceptual approach to his long-standing and meandering series of sculptures in various materials as plaster and cellulose coated with pigments and polymers, as well as patinated cast bronze.


Vi er glade for å kunne invitere til en ny utstilling med Stein Rønning, med vernissage torsdag 29. februar kl. 18-20.

Script-intern #I er Rønnings trettende utstilling med Galleri Riis siden hans første i 1987, og består av enkeltverk fra fire serier produsert i 2023.

Det er to grupper skulpturer som alle er laget av gips malt med skjellakk inneholdende seladonitt og jernoksid. Det ene serien har tittel re-set, og er basert på deler fra ulike avstøpninger av en digitalisert og sintret versjon av Rønnings skulptur dbl blnd fra 1990-tallet.
Den andre serien tar utgangspunkt i en analogt forstørret replika av den samme formen. Deler og utsnitt av formen er komplettert med rette plan som fyller ut skallet som definerer hver enkelt skulptur. Disse har tittelen re-fused vertikal.

Videre vises to grupper fotografiske verk, der den ene med tittelen horisont undersøker det å demontere en opplagt synlig og grunnleggende gestalt, frigjøre dens elementer og så ordne disse som «gyldige bilder» uten referanse i gestaltens opphav.
Den andre serien har tittelen tempera. Den består av bilder som har vært under arbeid de siste fem årene og som fra kunstneres side er en drøfting av materialer, som et underlag for problemstillinger som er mer eksplisitt artikulert i skulpturene, men der disse bildene har noe å si. Til denne serien blir det utgitt en liten publikasjon, med en nærlesning av hva kunstneren ser i denne drøftingen.

Denne utstillingen viderefører tematikken i Rønnings forrige utstilling i galleriet, Epicurean Allegory i 2022, hvor problemstillinger mellom skulptur og bilde utvikles videre.

Stein Rønning, (f. 1953 i Askim), har sin kunstneriske utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim og Vestlandets Kunstakademi i Bergen 1975-79. Etter flere 10-år med undervisning og professorat ved Kunsthøyskolene i Oslo og Bergen har Rønning vært en aktiv utstiller de seneste årene, og han har utgitt en rekke mindre publikasjoner og to monografier. I sitt arbeid følger han en ambisjon om å kombinere maleri, objekt og fotografi, og i hans fotografiske arbeider kan man se tilstedeværelsen av alle elementene, i et finstemt samspill som krever stor oppmerksomhet hos betrakteren, og skaper forskyvninger i utstillingsrommet. Rønning benytter en like kompleks og konseptuell tilnærming i sitt mangeårige og mangslungne arbeid med skulptur i ulike gips-materialer behandlet med pigmenter og fernisser, og i støpt patinert bronse.

Stein Rønning bor og arbeider i Oslo.

Exhibited works

Installation views