Marte Johnslien
The Spoon and the Silica / Ceramic Sculpture
February 24 – March 26, 2022

Marte cover

(Scroll down for Norwegian).

We are pleased to present a new exhibition with the Norwegian artist Marte Johnslien, her third with the gallery since 2011. Johnslien’s practice encompasses architectonic sculptures, installations, photography, and artist’s books – separately or combined, often derived from processes examining a wide range of issues. Probing into themes by way of seeking first-hand experiences and collecting material, and from these observations she develops and gives shape to what she refers to as the “project’s logic”. For her exhibition in the gallery’s annex space, she has assembled a ceramic sculpture bringing together several elements from her artistic research into the medium.

First, there is a point.
The point becomes a line.
Three lines form a triangle.
Four triangles make a tetrahedron.
Two or more interlinked tetrahedra made of silicon and oxygen form a group of minerals called silicates.
Silica is the building block of approximately 75% of Earth’s crust.

The pyramidical shape of silica molecules gives rocks sharp angles and shiny surfaces. Silica can be crystalline and beautiful – like an ore of shiny quartz in a dark rock – although hostile to smooth skin and soft tissue. Silica becomes fluid with high temperature. In the cooling process the tetrahedron pyramids form bonds and networks once again, becoming the cold and sharp materials we know as crystals, glass or glaze.

The Earth’s tectonic plates are made of a large amount of silica which keep us safe from the fluid core of our planet.
The tectonic plates move at the same speed as human fingernails grow, NASA says.

The Spoon and the Silica is an experimental ceramic sculpture made with stoneware clay, steel mesh, ceramic glaze, recycled porcelain tiles and silica green stones – a waste material from a smelting plant in Norway. In this site-specific sculpture I have allowed silica to melt and fuse with metal and clay on the porcelain tiles, creating scenes both of growth and collapse.

- Marte Johnslien, February 2022

Marte Johnslien (b. 1977 in Lillehammer, Norway) received her artistic education at the National Academy of the Arts in Oslo, where she also earned a PhD in Artistic Research in 2020. She combines her artistic practice with being a teacher in Ceramic Art at the department of Art and Craft (KhiO). She lives and works in Oslo and Stokke.

Vi har gleden av å presentere en ny utstilling med den norske kunstneren Marte Johnslien, hennes tredje separatutstilling ved galleriet siden 2011. Johnsliens praksis omfatter arkitektoniske skulpturer, installasjoner, fotografi og kunstnerbøker – hver for seg eller kombinert, ofte avledet fra prosesser som undersøker et bredt spekter av problemstillinger. Ved å søke førstehånds erfaringer gjennom undersøkelser, observasjoner og innsamling av materiale, utvikler og former hun det hun omtaler som «prosjektets logikk». I galleriets anneksrom viser hun en keramisk skulptur som samler flere elementer fra hennes kunstneriske forskning omkring dette mediet.

Først er det et punkt.
Punktet blir en linje.
Tre linjer danner en trekant.
Fire trekanter lager et tetraeder.
To eller flere sammenkoblede tetraedre av silisium og oksygen danner en gruppe mineraler som kalles silikater.
Silika er byggesteinen til ca 75 % av jordskorpen.

Den pyramidelignende formen til silikatmolekyler gir bergarter skarpe kanter og blanke overflater. Silikaen kan være krystallinsk og vakker – som en åre av skinnende kvarts i en mørk bergart – men skadelig for glatt hud og mykt vev. Silika blir flytende ved høy temperatur. I nedkjølingsprosessen danner tetraederpyramidene igjen bindinger og nettverk, og blir til de kalde og skarpe materialene vi kjenner som krystaller, glass eller glasur.

Jordens tektoniske plater er laget av en stor mengde silika som beskytter oss mot den flytende kjernen i jordens indre.
De tektoniske platene beveger seg med samme hastighet som menneskelige negler vokser, sier NASA.

Skjeen og silikaen er en eksperimentell keramisk skulptur laget av steingods, stålnett, keramisk glasur, resirkulerte porselensfliser og silikatsteiner – et avfallsmateriale fra et smelteverk i Norge. I denne stedsspesifikke skulpturen har jeg latt silikaen smelte og binde seg sammen med metall og leire på porselensflisene, og forsøkt å lage scener av både vekst og kollaps.

- Marte Johnslien, februar 2022

Marte Johnslien (f. 1977 i Lillehammer) har sin kunstneriske utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO), hvor hun fullførte sin PhD i Kunstnerisk utviklingsarbeid i 2020. Ved siden av egen kunstnerisk praksis underviser hun i Keramisk kunst ved avdeling Kunst og Håndverk (KhiO). Hun bor og arbeider i Oslo og Stokke.

Exhibited works

Installation views