Éva Mag
Om jag så ska bränna varje sten
August 19 – September 19, 2021, Stockholm

Em sv eng web

(Scroll down for English).

Galleri Riis är stolta att presentera en pop-up utställning med nya verk av Éva Mag hos Pomp, en plats för temporära projekt i Stockholm.

Under en längre tid har konstnären Éva Mag burit med sig sina obrända lerklumpar, formade som mänskliga kroppsdelar. Ibland har de satts samman för att bli enkla människofigurer, sammanhållna med tyg som hud, liggandes på hyllplan och strukturer. Andra gånger har de varit del av performance där Mag tillsammans med dansare, i ett kollektivt arbete, har interagerat med de mjuka lerkropparna. Dessa kroppar får eget liv och ger ett animerande element till hennes arbete. Mag omfamnar leran och dess plastiska materialitet. Hon låter den flöda, smula, gå sönder och ackumuleras till okontrollerbara och tunga högar, som ger motstånd till mänsklig hantering. Detta råa, oprocessade tillstånd bär med sig oanade möjligheter. Allt medan leran förändras försvinner också oundvikligen de mänskliga avtrycken.

I Éva Mags utställning Om jag så ska bränna varje sten, ser vi brända lerfragment bilda hela figurer. Glasyr har på ett intuitivt och kraftfullt sätt använts för att försegla och foga samman delarna. Under den glimrande ytan är nu spår av tidigare liv fixerade; Avtryck från textilier och konstnärens händer och kropp, är nu dränkta i starka, levande färger. Spåren skapar lager av sediment som vittnar om en större berättelse.

Glasyren lever sitt eget liv. Den droppar, virvlar och smetas ut då den appliceras och när glasyren reagerar på värmen från ugnen, framkallas en bild. Vad som framträder i Mags utställning är en grupp av rudimentära figurer. Efter att ha förhållit sig till fragmenten som delar av henne själv har hon slutligen gett dem en egen och definitiv form.

Éva Mag (f. 1979 i Csikszereda, Rumänien) bor och arbetar i Stockholm. Hennes senaste soloutställning Det finns en plan för det här visades på Bonniers Konsthall, Stockholm och på Galleri Riis, Oslo, 2020/21. 2019 uppförde hon performanceverket Dead Matter Moves för Performa 19 i New York. I September 2021 kommer hon att göra ett nytt performance i Berlin för Disappearing Berlin, ett performance och musikprogram producerat av Schinkel Pavillon.

Med tack till Pomp, och ett speciellt tack från Éva Mag till Göran Olsen och G-Studion.

Galleri Riis is pleased to announce a pop-up exhibition with new works by Éva Mag at Pomp, a space for temporary projects in Stockholm.

For some time now, Éva Mag has worked with unfired lumps of clay shaped as human body parts.

Sometimes they have been pushed together to form basic human figures, held together with textile as skin, laid down on shelves and structures. Other times they have been part of performances where Mag, together with dancers in a collective work, have interacted with the soft clay shaped into bodies. These bodies take on a life of their own, bringing an animististc element to her work. Mag embraces the clay and its shapable materiality. She lets it flow, to crust, to crack, and to accumulate into uncontrollable and heavy piles, that resist handling by humans. This raw, unprocessed state carries unimaginable possibilities. As the clay keeps changing, any imprintwill unavoidably disappear.

In Éva Mag’s exhibition Om jag så ska bränna varje sten (If I must, I will burn every stone) we see fired clay fragments form entire figures. Glazing has been used in an intuitive and forceful manner to seal and bind the parts together. Under the gleaming surface, traces of previous life are now fixed; Imprints of textiles and from the hands and body of the artist, are drenched in vivid colors. These deposits become layers of sediment that tell a longer story. The glaze lives its own life and has also been shaped by the artist’s temper. It drips, swirls and smears when being applied and when it reacts to the heat of the kiln, an image is developed. What appears is a group of rudimentary figures. After having treated them as parts of herself, Mag has finally given them independent and definitive form.

Éva Mag (b. 1979 in Csikszereda, Romania) lives and works in Stockholm. Her latest solo exhibition There is a Plan for This was shown at Bonniers Konsthall, Stockholm, and at Galleri Riis, Oslo in 2020/21. In 2019 she staged the performance Dead Matter Moves for Performa 19 in New York. In september 2021 she will stage a new performance in Berlin for Disappearing Berlin, a performance and audio program, produced by Schinkel Pavillon.

Thanks to Pomp, and special thanks from Éva Mag to Göran Olsen and G-Studion.

Installation views