Arne Malmedal
Paintings from the late 1990's and early 2000's
March 14 – May 09, 2020, Oslo

Amm157 untitled1997 arnemalmedal galleririis

(Scroll down for English)

I samarbeid med Arne Malmedals bo, har vi fra og med 14.mars gleden av å vise et utvalg monokrome malerier fra rundt år 2000, en for kunstneren svært viktig periode.

Fra slutten av 1980-tallet utforsket Malmedal problematikken rundt figur/grunn/flate/ramme i flere store malerier som i hovedsak var utført i jordfarger med klare referanser til natur. Disse arbeidene ble vist på Kunstnernes Hus i Oslo i 1994, sammen med monokrome bilder malt på glassfiberstrie, lerreter innrammet av et vindus-lignende rutenett og malerier hvor en kraftig tre-dimensjonal rammekonstruksjon var fullt integrert i bildet. Utstillingen manifesterte for alvor kunstnerens posisjon i det norske kunstlivet som en vital og eksperimentell abstrakt maler med et lekent blikk på mediets tradisjoner.

I maleriene omkring 2000-tallet ble lyset et viktig motiv for Malmedal. Han ble opptatt av å portrettere fargen som rent lys, noe som resulterte i bilder hvor et monokromt felt ligger i et romlig arrangement innrammet av en hvit flate som kan minne om amerikaneren James Turrells lys-installasjoner. Flere av disse arbeidene var sentrale i hans retrospektive utstilling på Museet for Samtidskunst (Nasjonalmuseet) i 2003, og demonstrerer Malmedals delikate behandling av fargen, dens assosiasjoner til natur og lys, og sin egen materialitet på lerret.

Utgangspunktet er alltid et hvitt lerret. Så kommer midtfeltet. Formen i midten kan være et åpent vindu eller en farge som svever foran bildeplanet. Selv om bildet gir et romlig inntrykk kan formen også oppfattes som at den ligger i plan med det hvite feltet. – Arne Malmedal

Utstillingen omfatter 12 større bilder i olje og akryl på lerret fra slutten av 1990-tallet og tidlig 2000-tallet, og tar i bruk alle galleriets utstillingslokaler. I tillegg viser vi 2 monumentale monokrome bilder utført i eggtempera fra 1995, som peker frem mot Malmedals dominerende tema i denne perioden.

Arne Malmedal (1937-2018) var utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1956-1960 og debuterte med en utstilling av grafikk i Holst Halvorsens Kunsthandel i Oslo i 1963. Ved siden av sin egen kunstneriske virksomhet var han på 1970-tallet leder for grafikkavdelingen ved Statens Kunstakademi, og på 1980-tallet bidro han som direksjonsformann på Kunstnernes Hus til å introdusere mange viktige internasjonale kunstnerskap for et norsk publikum. Han ble i 2003 / 2004 hedret med en retrospektiv utstilling i Museet for Samtidskunst og i Bergen Kunstmuseum.

Fra 2007 til 2013 viste Malmedal fire separatutstillinger i Galleri Riis, inkludert den som skulle bli hans siste. Utstillingen var en kraftanstrengelse for kunstneren, som da var tydelig hemmet av Parkinsons, og inneholdt flere eksperimentelle grep og uttrykk som i ettertid kan sees som både en oppsummering og et forsøk på å gå nye veier.

//

Arne Malmedal
Paintings from the late 1990s and early 2000s
March 14 – April 25, 2020

In collaboration with Arne Malmedal’s estate, we are pleased to show a selection of monochrome paintings from the late 1990s and early 2000s, opening on March 14.

Since the late 1980s, Malmedal has explored the problems around figure / ground / image / frame in several large paintings that were mainly executed in earth colors with clear references to the natural world. These works were shown at Kunstnernes Hus, Oslo in 1994 together with monochrome paintings on fiberglass scrim, canvases framed by a window-like grid, and paintings where a boxy frame structure was fully integrated into the painting. This exhibition manifested his position in the Norwegian art scene as a vital and experimental abstract painter with a playful look at the history of the medium.

In the paintings from the early 2000s, light became an important motif for Malmedal. He was preoccupied with portraying color as pure light, resulting in images where a monochrome field resides in a spatial arrangement framed by a white surface, reminiscent of American artist James Turrell’s light installations. Several of these works were central to Malmedal’s retrospective exhibition at The National Museum of Art, Architecture and Design in Oslo, 2003, demonstrating his delicate treatment of color and its’ associations with nature and light and its’ own materiality on the canvas.

The starting point is always a white canvas. Then comes the midfield. The shape in the middle can be an open window or a color that hovers in front of the picture plane. Although the image gives a spatial impression, the shape can also be perceived as being level with the white field. – Arne Malmedal

This exhibition includes twelve larger paintings in oil and acrylic on canvas from the late 1990s and early 2000s, thereby utilizing all of the gallery’s exhibition rooms. We are also showing two monumental monochrome images executed with egg tempera in 1995, pointing to Malmedal’s dominant theme around this time.

Arne Malmedal (1937-2018) attended the Norwegian National Art and Craft School from 1956-1960 and made his artistic debut with an exhibition of graphics at Holst Halvorsens Kunsthandel in Oslo, 1963. In addition to working as an artist, Malmedal was also head of the Graphics Department at the Norwegian Academy of Fine Arts during the 1970s. In the 1980s, as chairman of Kunstnernes Hus in Oslo, he helped to introduce many important international artists to the Norwegian audience. In 2003/04, Malmedal was honored with a retrospective exhibition and accompanying monograph at The National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo that traveled to the Bergen Art Museum.

From 2007 to 2013 Malmedal show four separate exhibitions with Galleri Riis, including what became his final exhibition. The exhibition was a major effort for the artist who already was struggling with Parkinson’s disease. The works in this exhibition contained several experimental methods and expressions, and in hindsight could be seen as both a summary of his artistic endeavors but also a will to go new ways.

Exhibited works

Installation views