Olav Christopher Jenssen
Colibri
October 03 – October 25, 2015, Stockholm

Ocm1022 colibrip no01

Is there something truly infinite?

In Olav Christopher Jenssen’s oeuvre one expression is linked to the next, as in a roundelay dance, and the organic works in this exhibition enjoy endless creative possibilities. Although the works involve formal variations, they can be read serially. The exhibition comprise painting, sculpture and drawing ranging in scale from the monumental ink drawings, preparatory for the public work As Life Is which was inaugurated in Oslo this August, to small works on paper, sealed with melted wax.

Olav Christopher Jenssen’s artistic foundation builds on drawing and its possibilities. There are many beginnings and endings in the new series The Colibri Paintings, works that borrow their name from the remarkable tiny bird. Viewing must be done floatingly, navigating the foliage. With a for the scale too small brush, Jenssen has drawn a map to hover over, a topographical grid where different stages of his artistry is accounted for.

In the exhibition the viewer must relate to walls and floors simultaneously. In one room The Colibri Paintings meet the glazed ceramic sculptures, The Libertines. These are reminiscent of jade in colour, but contrary to gemstone tradition where a perfect surface hides an imperfect core, the exteriors of Jenssen’s objects are precursory, almost unfinished. The exploratory form is fired and eternally preserved.

The artistic system is parallel with life: the diary form of the small drawings with the location noted, along with the winding traces on the walls and in the clay. Jenssen’s work is also about the unintentional, the evolving language always open to unpredictable events. The subliminal and the conscious communicate, such as in life.

This is the second exhibition with Olav Christopher Jenssen in Galleri Riis Stockholm. Jenssen (b. 1954 in Sortland) lives and works in Berlin and Lya, Sweden. Since 2007 he has held a professorship at the Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. He is represented in major public collections such as the National Museum and the Astrup Fearnley Museum of Modern Art in Oslo, Stockholm’s Moderna Museet, Museum of Modern Art in New York, Centre Pompidou in Paris and Kunstmuseum Bonn. His latest major exhibition was shown earlier this year at Saarlandmuseum, Saarbrucken.

Finns det något verkligt oändligt?

I Olav Christopher Jenssens konstnärskap hakar det ena uttrycket fast i nästa, som i en ringdans. De organiska verken i denna utställning åtnjuter frihet: skapandets oändliga möjligheter.

Trots verkens formella variationer kan de läsas seriellt. Utställningen innehåller måleri, skulptur och teckning. Å ena sidan, de monumentala tuschteckningarna som varit förlaga för den offentliga gestaltningen Slik livet er som invigdes i Oslo i augusti och å andra sidan små verk på papper, förseglade med vax.

Olav Christopher Jenssens grund ligger i teckningen och dess möjligheter. I de nya verken The Colibri Paintings finns många inledningar och avslut. I målningarna som lånar sitt namn från den lilla märkvärdiga fågeln får betraktandet ske flytande, flygande runt i lövverket. Med en för skalan egentligen för liten pensel har Jenssen tecknat fram en karta att flyga över. Ett topografiskt rutnät över måleriet där olika skeden inom Jenssens konstnärskap redovisas.

Rumsligt är utställningen installerad så att betraktaren måste förhålla sig till väggarna och golven samtidigt. I ett rum möter Colibrimålningarna de glaserade keramikskulpturerna, The Libertines. Dessa påminner om jade i sin färg, men där ädelstenstraditionen handlar om den perfekta ytan som döljer den ofullkomliga kärnan är Jenssens objekt på ytan undersökande, närmast ofärdiga. Den sökande formen har bränts och är evigt bevarad så.

Det konstnärliga systemet är parallellt med livet: teckningarnas dagboksform med platsen noterad, tillsammans med Irrvägarna på väggarna och i leran. Jenssens arbete handlar också om det icke-intentionella, det framväxande språket och att alltid vara öppen inför oförutsägbara skeenden. Det dolda och det framträdande talar med varandra, såsom i livet.

Detta är den andra utställingen med Olav Christopher Jenssen på Galleri Riis Stockholm. Jenssen (f. 1954 i Sortland) bor och arbetar i Berlin och på Lya i Sverige. Sedan 2007 har han varit professor vid Hochschule für Bildende Künste i Braunschweig. Han är representerad i betydande offentliga samlingar som exempelvis Nasjonalmuseet og Astrup Fearnley Museet i Oslo, Moderna Museet i Stockholm, Museum of Modern Art i New York, Centre Pompidou i Paris och Kunstmuseum Bonn. Hans senaste stora museumsutställning visades tidigare i år på Saarlandmuseum, Saarbrücken.

Exhibited works

Installation views