Jan Groth
Eline Mugaas
Kristina Matousch
Lisa Tan
Take form
May 22 – June 19, 2014, Stockholm

2014 thumb grs mugaas

Galleri Riis Stockholm is proud to present the group show Take form with Kristina Matousch, Eline Mugaas, Lisa Tan and Jan Groth.

Lisa Tan (b. 1973, Syracuse, New York) works mostly in video, photography and installations to explore the intricate relationship between language and experience. Persistent themes of desire, loss, and longing appear in her conceptually driven works that are characteristically executed in a clear and unsentimental manner. Kristina Matouschs’ (b. 1974, Kalmar) art is powerful; the object’s high-gloss finish, coupled with profound content including the embarrassing, disgusting, desirable and aggressive, have the ability to occupy and change rooms and those inhabiting them. Jan Groth (b. 1938, Stavanger) works with the deceptively simple, as his oeuvre revolves around the line. He draws, sculpts and has executed monumental tapestries, always with the line as motif. Groth’s line seems preliminary of something yet to become but is already complete. Eline Mugaas’ (b. 1969, Oslo) photographs hold pure formal aspects in the seemingly everyday. Her images thus include both the private and public and the motifs contain accidental visual information, together with illusory architectural elements created by light and shadow.

Lisa Tan (f. 1973, Syracuse, New York) arbetar främst med video, fotografi och installationer för att undersöka den intrikata relationen mellan språk och erfarenhet. Återkommande teman såsom åtrå, längtan och förlust uppenbarar sig i hennes konceptuellt drivna verk, karakteristiskt utförda på ett tydligt och osentimentalt vis. Kristina Matouschs (f. 1974, Kalmar) konst är kraftfull; objektens högglansiga finish parad med innehållsmässigt bråddjup omfattande det pinsamma, äckliga, åtråvärda och aggressiva, har en förmåga att inta och förändra rum och dem som rör sig däri. Jan Groth (f. 1938, Stavanger) arbetar med det skenbart enkla, då hans konstnärskap kretsar kring strecket. Han tecknar, skulpterar och har arbetat med monumentala gobelänger, alla med strecket som motiv. Groths streck tycks vara inledande, de liknar något som ska bli men som också redan är. Eline Mugaas (f. 1969, Oslo) fotografier innehåller tydliga formella aspekter i det tillsynes vardagliga. Hennes bilder rymmer på så vis både det privata och det allmänna och motiven innehåller ofta oavsiktlig visuell information tillsammans med illusoriska arkitektoniska element skapade av ljus och skugga.

Exhibited works

Installation views