Fredrik Söderberg
Styx
April 05 – May 18, 2014, Stockholm

2014 fs grs thumb47

Opening reception on Saturday, April 5 at 17-20

Galleri Riis is pleased to present our second exhibition with Fredrik Söderberg (b.1972) in the Stockholm gallery.

The exhibition Styx takes the tale of the ferryman Charon as its point of departure, myths about the rivers in the underworld and the battles that took place around those waters. In this exhibition Fredrik Söderberg’s detailed and skilfully executed watercolours are at the same time chaotic, swarming and strict. All the grand stories seem to merge in these works where he depicts many of history’s most iconic tales along with architectural historical paraphrases.

The new works deal with differences and oppositions, order, chaos, movement and contemplation. There doesn’t seem to be any systematic or hierarchical order in the paintings, all destinies and historical legends are woven together. He describes them as a stage, a reflection on how the gods perceived humans in the myths, as game pieces, beings that could be used for their own purposes. In these works Söderberg wants to portray the archetypal conduct of a hero, and reproduces various sacrificial scenes. An image he has previously made use of, King Domalde from Carl Larsson painting Midvinterblot, reappears in one of the paintings. The king sacrifices himself for the country to achieve a better harvest – a classic mythological motif. The well-known image of Perseus holding the head of Medusa is also included in one of the works and William Blake’s image of Los entering the tomb is depicted as a fragment, the image in which he carries the sun.

Söderberg portrays the idealized, his works are beautiful but the grotesque and sometimes violent and bloody is always present – in the shade of good. In it lays a duality that creates excitement and desire.

On the occasion of the exhibition, we will publish the richly illustrated book Styx, with a conversation between Fredrik Söderberg and Sara Walker.

Fredrik Söderberg lives and works in Berlin and Stockholm and was educated at the University College of Arts, Stockholm 1995-2000 and at the Royal Institute of Art in Stockholm in 2002. He participates in the group exhibition The Drawing Room in Magasin 3, Stockholm, which runs until 14 December 2014. 2013 his exhibition Jag är den som begraver gudar i guld och ädelstenar was presented in Galleri Riis Oslo. In 2011 he had a solo exhibition at the Historical Museum in Stockholm. 2010 he participated in the group exhibition Nordic Delight at the Swedish Institute in Paris and the same year he exhibited at Magasin 3 Stockholm Konsthall. He is represented in the collections of the Moderna Museet and Magasin 3 Stockholm Konsthall.

Vernissage lördag 5 april kl 17-20

Galleri Riis är glada att kunna presentera vår andra utställning i Stockholm med Fredrik Söderberg (f.1972).

Utställningen Styx tar avstamp i berättelsen om färjkarlen Karon, myterna om dödsrikets floder och de strider som utspelades kring dessa vatten. Fredrik Söderbergs detaljerade och skickligt utförda akvareller är i denna utställning på samma gång kaotiska, myllrande och strikta. Alla de stora berättelserna tycks samsas på akvarellarken när han återger många av världshistoriens mest ikoniska urberättelser tillsammans med arkitekthistoriska parafraser.

De nya verken handlar om skillnader och motsatsförhållanden, ordning, kaos, rörelse och kontemplation. Det finns egentligen inte någon systematisk eller hierarkisk ordning i målningarna, alla livsöden och historiska legender vävs ihop. Han beskriver det som en scen, en återspegling av hur gudarna betraktade människan i myterna, som spelbrickor, varelser som gick att använda för sina egna syften.

Söderberg är här intresserad av att skildra det arketypiska handlandet för en hjälte, och han återger olika offer-scener. En bild han tidigare använt, Kung Domalde från Carl Larssons målning Midvinterblot, återkommer i en av målningarna. Kungen offrar sig för att landet ska få en bättre skörd – ett klassiskt mytologiskt motiv. Den välkända bilden av Perseus där han håller upp Medusas huvud finns också med i ett av verken och William Blakes bild av Los när han går in i graven finns med som ett fragment, bilden där han bär med sig solen.

Söderberg porträtterar det idealiserade, hans verk är vackra men det groteska och i vissa fall otäcka och blodiga finns alltid där parallellt – det godas skugga. I den finns en dubbelhet som skapar spänning och åtrå.

I samband med utställningen ger vi ut den rikt illustrerade boken Styx, med ett samtal mellan Fredrik Söderberg och Sara Walker.

Fredrik Söderberg bor och arbetar i Berlin och Stockholm och är utbildad vid Konstfack 1995-2000 samt vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2002. Han deltar i grupputställningen The Drawing room på Magasin 3 i Stockholm, som pågår till den 14 december 2014. 2013 visades hans utställning Jag är den som begraver gudar i guld och ädelstenar på Galleri Riis Oslo. 2011 hade han separatutställning på Historiska Museet i Stockholm. 2010 medverkade han i grupputställningen Nordic Delight på Svenska Institutet i Paris och samma år ställde han ut på Magasin 3 Stockholm Konsthall. Han är representerad i Moderna Museets och Magasin 3 Stockholm Konsthalls samlingar.

Exhibited works

Installation views